fbpx
Logo Praktijk zienderogen

Algemene Voorwaarden - Praktijk Zienderogen

 1. Algemeen

Praktijk Zienderogen is opgericht door C.J.W. de Kort, gevestigd te Oss. Praktijk Zienderogen richt zich op het coachen van personen. Ook geeft Praktijk Zienderogen workshops, lezingen, cursussen en themabijeenkomsten. Dit document beschrijft de rechten en plichten van Praktijk Zienderogen. De cliënt is hierbij de persoon met een hulpvraag.

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Praktijk Zienderogen alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 1. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail, WhatsApp of telefoon. Bij ziekte is overleg mogelijk.

 1. Annulering

Bij annulering door opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen vijf werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen. Bij annulering langer dan binnen vijf werkdagen is opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

Bij annulering door opdrachtgever voor deelname cursussen binnen vijf werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever 100% van het cursus bedrag verschuldigd. Tussen vijf en tien werkdagen voor aanvang van de activiteiten 50% van het cursusbedrag en bij annulering langer dan tien werkdagen voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.

 1. Tarieven

Praktijk Zienderogen hanteert tarieven zoals deze vermeld staan op de website. Praktijk Zienderogen houdt het recht op wijzigingen. Hierover wordt u geïnformeerd. Voor begeleiding, groepsbijeenkomsten of workshops gelden afgesproken tarieven. Tariefswijzigingen worden minimaal één maand vooraf aangekondigd. Bij maatwerk ontvangt u vooraf een offerte, deze verplicht u tot niets.

 1. Betalingsvoorwaarden

Betalingen gaan via een factuur en dienen binnen acht dagen na verzenddatum betaald te zijn (in overleg in termijnen). Is er niet binnen deze termijn betaald, dan ontvangt u een bericht ter herinnering en krijgt u alsnog acht dagen om te betalen. Als er niet binnen de tweede betalingstermijn wordt betaald, dan volgt er een aanmaning met administratie-/aanmaningskosten. Worden factuur en kosten alsnog niet betaald, dan geeft Praktijk Zienderogen het uit handen. De kosten die hieraan verbonden zijn komen volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Praktijk Zienderogen gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de betalingsverplichtingen zijn voldaan.

Indien er problemen zijn t.a.v. de betaling overleg dit dan vooraf, zodat we hierover afspraken kunnen maken. Veel is mogelijk.

Betalingen voor workshops, lezingen en cursussen dienen vooraf te worden voldaan.

 1. Aansprakelijkheid

Praktijk Zienderogen werkt oplossings- en toekomstgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Praktijk Zienderogen is niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk Zienderogen. Vergoeding aan de cliënt kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Praktijk Zienderogen. 

Als de hulpvraag buiten de expertise van Praktijk Zienderogen ligt, vindt overleg plaats om mee te denken en zo nodig en indien gewenst doorverwijzing naar andere professionals.

 1. Begeleiding

Praktijk Zienderogen is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk Zienderogen kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Praktijk Zienderogen heeft een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat Praktijk Zienderogen zich volledig zal inspannen voor een zo optimaal mogelijke begeleiding. De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvraag en op de cliënt. Garantie voor het resultaat kan Praktijk Zienderogen niet geven. In het geval dat gestelde doelen niet bereikt worden, zal advies volgen voor mogelijkheden voor een vervolgtraject. Ligt de hulpvraag buiten de deskundigheid van Praktijk Zienderogen, dan wordt u doorverwezen naar een andere vorm van hulpverlening.

De duur van de begeleiding wordt in onderling overleg overeengekomen. Bij een korte begeleiding vindt er tussentijds één evaluatie plaats en daarna een eindevaluatie. Bij een langere begeleiding vindt er elke 8 à 10 weken een tussentijdse evaluatie plaats middels een kort (telefonisch) gesprek. Hierin wordt tevens aangegeven of verdergaande behandeling zinvol of noodzakelijk is.

 1. Vertrouwelijkheid

Wat inhoudelijk tijdens de coaching gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder het beroepsgeheim. Het kan zijn dat Praktijk Zienderogen een vraag vanuit de coaching wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.  Ziet Praktijk Zienderogen in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreekt Praktijk Zienderogen dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan hanteert Praktijk Zienderogen de richtlijnen omtrent de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Voor overleg met derden wordt altijd eerst toestemming gevraagd. Praktijk Zienderogen staat open voor de mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. Deze gesprekken worden als sessie gezien daarvoor wordt dan ook het uurtarief van de coaching berekend. Eventuele reiskosten komen daar nog bij.

 1. Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder/verzorger dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Het laatste kwartier van de coaching sessie is er gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt en bespreken we kort de sessie.

 1. Materialen

Praktijk Zienderogen heeft materialen ontwikkeld om te kunnen werken aan specifieke hulpvragen van cliënten. Het werken met deze materialen is uitdrukkelijk ten behoeve van cliënten van Praktijk Zienderogen. Het is niet toegestaan deze materialen te kopiëren of anderszins te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Praktijk Zienderogen.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten van Praktijk Zienderogen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 1. Wijzigingen

Praktijk Zienderogen heeft het recht de voorwaarden, zonder voorafgaande melding, te wijzigen.

Praktijk Zienderogen draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches